f
นายเฉลิมศักดิ์ ชัยมงคลลาภ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ?ศูนย์?อำนวย?การความปลอดภัย?ทางถนนจังหวัด?สระบุรี? ครั้ง?ที่? 5?/2564? และคณะกรรมการ?ศูนย์?ปฏิบัติการ?ป้องกันและลดอุบัติเหตุ?ทาง?ถนน?ช่วง?เทศกาล?ปีใหม่? พ.ศ.?2565? จังหวัด?สระบุรี? ครั้ง?ที่? 1/2564? ณ? ห้องประชุมพระพุทธ?บาท? ชั้น? 4? ศาลากลาง?จังหวัด?สระบุรี?
ลงวันที่ 23/12/2564

'