f
เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อกำหนดและวิธีการออกแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับประเทศไทย
ลงวันที่ 18/10/2565

  นายธนสาร    สิทธาภา ผอ.ขท.สระบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมศักดิ์  ชัยมงคลลาภ ชผ.ขท.สระบุรี เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อกำหนดและวิธีการออกแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับประเทศไทย ผ่านระบบโปรแกรม Zoom


'