f
การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
ลงวันที่ 08/06/2565

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา

เว็บไซต์ : 

https://web.parliament.go.th/view/63/Banner/EN-US


'