f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 26/09/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักขยายช่องทางการจราจร กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3048 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยบง-ท่าลาน ระหว่างกม.12+440-กม.13+240 16/08/2565 สบ.58/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน – บ้านครัว ระหว่าง กม.15+440-กม.16+610 13/03/2566 สบ.57/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท – ท่าเรือ ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+100 เป็นช่วง ๆ 03/08/2565 สบ.56/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ ม.09/52 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค-หินกอง ที่ กม.92+000 (ขาเข้า กทม.) 03/08/2565 สบ.54/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403 ตอนหนองแค-หินกอง-ปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.79+000-กม.105+00 13/06/2565 สบ.53/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.25+300-กม.29+200 เป็นช่วง ๆ 26/05/2565 สบ.26/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103,0201 ตอนตาลเดี่ยว–ซับบอน–มวกเหล็ก–บ่อทอง ที่ กม.17+000, กม.27+000 และ กม. 43+000 18/04/2565 สบ.46/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.24+000 - กม.32+000 เป็นช่วงๆ 26/05/2565 สบ.45/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+140-กม.23+100 เป็นช่วง ๆ 03/08/2565 สบ.43/2565 (สัญญาแก้ไขฉบับที่ 1,2) แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 33300 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.21+200-กม.24+700 เป็นช่วง ๆ 28/06/2565 สบ.24/2565 (แก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ) แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง – คลองยาง ระหว่าง กม.95+000 – กม.98+000 25/03/2565 สบ.14/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง 26/07/2565 สบ.8/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2565 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสระบุรี จ.สระบุรี ปริมาณงาน 1 หลัง 22/07/2565 สบ.7/2565 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ระหว่าง กม.6+000-กม.10+400 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 09/04/2564 สบ.37/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ