f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 - แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 63 ถึงเดือน ต.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร.) 01/09/2563 สทล.11ขท.สบ./พ./2555 ลว.12 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.) 03/08/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/2238 ลว.11 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.) 01/07/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/2005 ลว.17 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.) 01/06/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1748 ลว.16 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 63 ถึงเดือน มิ.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
8 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
9 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
10 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.) 01/05/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1416 ลว.9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.) 01/04/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1228 ลว.21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.) 01/03/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/781 ลว.13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 63 ถึงเดือน มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(สขร.) 01/02/2563 สทล.11ขท.สบ./พ./486 ลว.9 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ