f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.) 03/08/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/2238 ลว.11 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.) 01/07/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/2005 ลว.17 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.) 01/06/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1748 ลว.16 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 63 ถึงเดือน มิ.ย. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
5 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
6 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
7 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสระบุรี 13/05/2563 - แขวงทางหลวงสระบุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.) 01/05/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1416 ลว.9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.) 01/04/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1228 ลว.21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.) 01/03/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/781 ลว.13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 63 ถึงเดือน มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(สขร.) 01/02/2563 สทล.11ขท.สบ./พ./486 ลว.9 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.) 02/01/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/315 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.) 01/12/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/140 ลว.20 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึง ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ