f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.) 01/04/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/1228 ลว.21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.) 01/03/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/781 ลว.13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 63 ถึงเดือน มี.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563(สขร.) 01/02/2563 สทล.11ขท.สบ./พ./486 ลว.9 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.) 02/01/2563 สทล.11ขท.สบ./พ/315 ลว.13 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.) 01/12/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/140 ลว.20 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึง ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.) 01/11/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/2225 ลว.13 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.) 01/10/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1992 ลว.11 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.) 01/09/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1854 ลว.18 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2562 01/07/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสระบุรี
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร. 01/08/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1620 ลว.12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.) 01/07/2562 สทล.11ขท.สบ./พ./1443 ลว.15 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.) 01/06/2562 สทล.11ขท.สบ./พ/1248 ลว.11 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 การจัดซื้อจัดจ้างและเช่า ระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ