f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565-ธันวาคม2565 01/10/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565-ธันวาคม2565 01/10/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 01/07/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 64 ถึงเดือน ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล แขวงทางหลวงสระบุรี
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 64 ถึงเดือน มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 64077316452 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 64077316452 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 64 ถึงเดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 64047126608 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ