f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 01/01/2567 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 01/10/2566 67017001496 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) 06/10/2566 66107002903 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2566) 20/04/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566) 20/04/2566 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565-ธันวาคม2565 01/10/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม2565-ธันวาคม2565 01/10/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 01/07/2565 - แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 64 ถึงเดือน ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 64 ถึงเดือน มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2564 64077316452 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2564 64077316452 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 64 ถึงเดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 64047126608 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ