f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการงานกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ระหว่าง กม.10+000-กม.12+800 เป็นช่วงๆ 07/05/2563 สบ.35/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
17 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.118+000-กม.121+000 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 102 ต้น) 03/04/2563 สบ.6/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
18 จ้างเหมาทำการ งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย (งานขัดทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนผสมโพลีเมอร์ สะพานลอยคนข้าม) ตามสายทางดังนี้.- -ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 , 0102 , 0103 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว-ซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.0+000-กม.35+772 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+000-กม.101+535 (เป็นแห่งๆ) -ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.131+243 ปริมาณงาน 5,220.92 ตารางเมตร 22/05/2563 432(จ)/25/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
19 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิ่มที่ กม.6+900 (บริเวณจุดกลับรถ) จำนวน 1งาน 30/04/2563 432/บ/63/62 แขวงทางหลวงสระบุรี
20 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแคที่ กม.116+500 (ขาออก กทม.)จำนวน 1 งาน 30/04/2563 432/บ/63/61 แขวงทางหลวงสระบุรี
21 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอน ท่าช้าง - ป๊อกแป๊กที่ กม.0+700 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 งาน 29/04/2563 432/บ/63/60 แขวงทางหลวงสระบุรี
22 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีที่ กม.17+900 (บริเวณร่องกลาง มุ่งหน้าไนครราชสีมา ขาออก กทม.) จำนวน 1 งาน 29/04/2563 432/บ/63/59 แขวงทางหลวงสระบุรี
23 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โคกแดง - หินกองที่ กม.87+050 (บริเวณเกาะกลาง)จำนวน 1 งาน 29/04/2563 432/บ/63/58 แขวงทางหลวงสระบุรี
24 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.23+975 (บริเวณทางขนาน ขาเข้า กทม.)จำนวน 1 งาน 27/04/2563 432/บ/63/57 แขวงทางหลวงสระบุรี
25 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.23+217 (ขาออก กทม.) จำนวน 5 รายการ 27/04/2563 432/บ/63/56 แขวงทางหลวงสระบุรี
26 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.19+600 (บริเวณเกาะกลาง) จำนวน 6 รายการ 27/04/2563 432/บ/63/55 แขวงทางหลวงสระบุรี
27 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอนที่ กม.25+600 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 432/บ/63/54 แขวงทางหลวงสระบุรี
28 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ที่ กม.25+600 (ขาเข้า กทม.) จำนวน 7 รายการ 16/04/2563 432/บ/63/54 แขวงทางหลวงสระบุรี
29 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 432/85/63/265 แขวงทางหลวงสระบุรี
30 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 19/05/2563 432/45/63/263 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 924 รายการ