f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101 ตอนสระบุรี-ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม.1+400-กม.3+000 เป็นช่วงๆ 08/04/2564 สบ.(E)/36/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.7+000- กม.8+000 เป็นช่วงๆ 31/03/2564 สบ.(E)/35/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 43 รายการ 27/01/2564 สบ.(ข)/1/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 432/85/64/114 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways Maintenance System) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอนหนองแค-หินกอง–ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.79+000-95+000–103+000 LT ปริมาณงาน 1 โครงการ 17/12/2563 สบ.19/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.82+500-กม.83+850 ปริมาณงาน 27,810 ตารางเมตร 09/12/2563 สบ.39/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน ระหว่าง กม.6+000-กม.10+400 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 03/12/2563 สบ.37/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี ระหว่าง กม.11+800-กม.14+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,750 เมตร 01/12/2563 สบ.8/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก-แสลงพัน ระหว่าง กม.5+000-กม.7+530 ปริมาณงาน 27,900 ตารางเมตร 30/11/2563 สบ.33/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3520 ตอนควบคุม 0100 ตอนไผ่ต่ำ-หนองแค ระหว่าง กม.0+000-กม.1+350 ปริมาณงาน 27,892 ตารางเมตร 30/11/2563 สบ.28/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3045 ตอนควบคุม 0100 ตอนวิหารแดง-หนองหมู ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 ปริมาณงาน 27,522 ตารางเมตร 30/11/2563 สบ.32/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.90+700-กม.92+770 ปริมาณงาน 28,053 ตารางเมตร 30/11/2563 สบ.31/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.82+500-กม.83+850 ปริมาณงาน 27,810 ตารางเมตร 30/11/2563 สบ.(E)/26/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ที่ กม.136+087 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 สบ.21/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม.31+000 - กม.34+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,915 เมตร 24/11/2563 สบ.10/2564 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ