f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/04/2567 984.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/04/2567 3,525.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน 09/04/2567 4,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.13+100 - กม.23+075 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402,0403,0404 ตอนหนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค - แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.79+000 - กม.137+465 (เป็นแห่ง ๆ) 16/05/2567 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอนโคกแดง - หินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.75+243 - กม.106+348 (เป็นแห่ง ๆ) 16/05/2567 1,611,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอนหนองแค - หินกอง - ปากข้าวสาร ตอน 2 ระหว่าง กม.94+700 - กม.97+000 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.4+500 - กม.17+025 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง - หินกอง ระหว่าง กม.75+243 - กม.78+839 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0100 ตอนมวกเหล็ก - แสลงพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+250 - กม.5+335 16/05/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.0+150 - กม.7+242 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอนโคกแดง - หินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.86+875 - กม.87+675,กม.89+675 - กม.90+850 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน - มวกเหล็ก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+195 - กม.35+200 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค - หินกอง ตอน 5 ระหว่าง กม.87+600 - กม.89+300 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างก่อสร้าง รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอนหนองแค - หินกอง ระหว่าง กม.79+500 - กม.93+500 เป็นช่วง ๆ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.89+700 เป็นช่วง ๆ 10/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 3,428 รายการ