f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/03/2567 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/03/2567 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 44-1106-20-3 จำนวน 1 งาน 27/03/2567 125,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 25-6844-05-0 จำนวน 1 งาน 27/03/2567 18,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสระบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2567) 01/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสระบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (มกราคม 2567) 01/01/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสระบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 24 รายการ 05/04/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทล.1 หมายเลขควบคุม 0402 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร ที่ กม.95+800 (จุด Entrance ขาออก กทม.) เป็นจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 26,355.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05/03/2567 1,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. รุ่น 10W 12V จำนวน 10 โคม 04/03/2567 125,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 26,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลข 74-6203-16-8 จำนวน 1 งาน 04/03/2567 18,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสระบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 270,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาลงโปรแกรมสำหรับเครื่องตักสติ๊กเกอร์ รหัสครุภัณฑ์ 7490-002-00048-60 จำนวน 1 งาน 11/03/2567 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 3,428 รายการ