f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/08/2563 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสระบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.) 03/08/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2563 63,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง, ร่องกลาง, ร่องทางขนาน และไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 362 28/08/2563 76,419.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 27/08/2563 31,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/08/2563 4,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/08/2563 154,486.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ 25/08/2563 44,874.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสระบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 24/08/2563 37,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสระบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 24/08/2563 37,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 18/08/2563 1,632.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 18/08/2563 102,554.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสระบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณร่องกลางทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี และบริเวณ Interchange สาย 362 18/08/2563 65,175.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/08/2563 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสระบุรี จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/08/2563 101,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,238 รายการ